470 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള നാനോ  കുഞ്ഞ്

കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും സഞ്‍ജീവനിയിൽ എത്തി മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച 470  ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നവജാത ശിശു വിഭാഗത്തിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട മികച്ച കരുത്തലിലൂടെ 2 kg ഭാരത്തിലെത്തിച്ചു.  

F
?
 • Dermatology Doctor

 • Peadiatric Doctor

 • ENT Surgeon

 • Nano baby

 • General Medicine Department

 • Counselling Department

 • Dental Department

 • Interventional Pain Management

 • Ophthalmology

 • Diabetes Fight Club Programme

 • ?