470 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള നാനോ  കുഞ്ഞ്

കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും സഞ്‍ജീവനിയിൽ എത്തി മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച 470  ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നവജാത ശിശു വിഭാഗത്തിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട മികച്ച കരുത്തലിലൂടെ 2 kg ഭാരത്തിലെത്തിച്ചു.  

F
?
 • Nano baby

 • Pulmonology/ Chest Physician & Sleep Medicine Specialist

 • Dental Department

 • Diabetes Fight Club Programme

 • Women's Day Note

 • Varicose Veins : RFA

 • Department Of Women & Child Care

 • Full fledged Blood Bank (one amongst the 20 full fledged blood banks in kerala)

 • Dermatology consultation

 • ECHS Facilities

 • ?