സൗജന്യ ആസ്തി ബലക്ഷയ പരിശോധന

2017 മെയ് 27, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെ

അത്യാധുനിക സ്കാനിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അസ്ഥി ബലക്ഷയം അളക്കുന്ന പരിശോധന സൗജന്യം

 Our Doctors

dr-jinu

Dr. Jinu Thomas John

(MBBS,MS, Mch)

Consultant Orthopaedic Surgeon

 

imageedit_2_2570204209

Dr. Rahul Mohanan

(MBBS,MS)

Junior Consultant Orthopaedician


NB :    Admission only for first 50 registration.

  For enquiry & booking, please contact : +91 944 6080 605, +91 479 2354104

F
?
 • Dermatology Doctor

 • Peadiatric Doctor

 • ENT Surgeon

 • Nano baby

 • General Medicine Department

 • Counselling Department

 • Dental Department

 • Interventional Pain Management

 • Ophthalmology

 • Diabetes Fight Club Programme

 • ?

  Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/smsh/public_html/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(32) : eval()'d code on line 1