സൗജന്യ ആസ്തി ബലക്ഷയ പരിശോധന

2017 മെയ് 27, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെ

അത്യാധുനിക സ്കാനിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അസ്ഥി ബലക്ഷയം അളക്കുന്ന പരിശോധന സൗജന്യം

 Our Doctors

dr-jinu

Dr. Jinu Thomas John

(MBBS,MS, Mch)

Consultant Orthopaedic Surgeon

 

imageedit_2_2570204209

Dr. Rahul Mohanan

(MBBS,MS)

Junior Consultant Orthopaedician


NB :    Admission only for first 50 registration.

  For enquiry & booking, please contact : +91 944 6080 605, +91 479 2354104

F
?
?

BMD Camp - 27.05.2017

Date:
സൗജന്യ ആസ്തി ബലക്ഷയ പരിശോധന Read More

Counseling Camp - on 20th May 2017, Saturday

Date:20/05/2017
Read More

Paediatric Camp - held on 22nd April

Date:22/04/2017
Read More

Thyroid Camp - held on 29th April 2017

Date:29/04/2017
THYROID CAMP HELD ON 29 APRIL Read More

Autism Awareness Camp held on April 2017

Date:29/03/2017
Read More