സൗജന്യ ആസ്തി ബലക്ഷയ പരിശോധന

2017 ഡിസംബർ 9 , ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെ

അത്യാധുനിക സ്കാനിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അസ്ഥി ബലക്ഷയം അളക്കുന്ന പരിശോധന സൗജന്യം

 Our Doctors

dr-jinu

Dr. Jinu Thomas John

(MBBS,MS, Mch)

Consultant Orthopaedic Surgeon

 

imageedit_2_2570204209

Dr. Rahul Mohanan

(MBBS,MS)

Junior Consultant Orthopaedician


NB :    Admission only for first 100 registration.

  For enquiry & booking, please contact : +91 944 6080 605, +91 479 2354104

F
?
 • Dermatology Doctor

 • Peadiatric Doctor

 • ENT Surgeon

 • Nano baby

 • General Medicine Department

 • Counselling Department

 • Dental Department

 • Interventional Pain Management

 • Ophthalmology

 • Diabetes Fight Club Programme

 • ?